Zaznacz stronę

RODO

Szanowni Państwo,

W związku z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 2018-05-24 poz. 1000), przedstawiamy Państwu informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych naszych Kontrahentów będących osobami fizycznymi, osób reprezentujących Kontrahentów niebędących osobami fizycznymi, osób kontaktowych, których dane zostaną nam udostępnione w związku z zamiarem nawiązania współpracy bądź wykonania zawartych umów, jak również innych osób prowadzących z nami korespondencję.

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 RODO informujemy:

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w: ul. Piłsudskiego 23; 32-050 Skawina; telefon: +48 12 276 08 02; e mail: info@npa.pl („Administrator”).

II. Prawa osób, których dane dotyczą:
Posiada Pan/Pani: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno zostać dostarczone osobiście lub listem poleconym na adres: Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w: ul. Piłsudskiego 23; 32-050 Skawina. Możecie ją Państwo również przesłać pocztą elektroniczną na adres: info@npa.pl lub zgłosić telefonicznie pod numerem +48 12 276 08 02.
Macie Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

III. Cele i podstawy przetwarzania Danych Osobowych:
Państwa dane są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i realizacji umów zawartych z Kontrahentami, jak również podjęcia odpowiednich działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do zawarcia i realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami wynikającymi z umów zawartych z Kontrahentami – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • wypełnienia obowiązku archiwizowania dokumentacji związanej z zawartymi umowami– podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z obowiązujących przepisów prawa – art. 6 ust. 1 lit. c) – RODO,
 • udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytania i wnioski związane z prowadzoną przez Administratora działalnością oraz prowadzenia dalszej korespondencji w tym zakresie – podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b) lub lit. c) RODO,
 • zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na terenie siedziby Administratora, poprzez identyfikację osób wchodzących na teren siedziby oraz stosowanie monitoringu wizyjnego na terenie stref publicznych siedziby Administratora i w bezpośrednim jej otoczeniu – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania dla realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
  Podstawą do przetwarzania danych osobowych może być również zgoda udzielona przez osobę, której dane dotyczą we wszystkich przypadkach, gdzie dla przetwarzania danych osobowych wymagana jest taka zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

IV. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:
Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia umowy i jej wykonania. Bez podania danych zawarcie umowy i jej wykonanie nie będzie możliwe.
Podanie danych osobowych w związku z prowadzoną korespondencją jest dobrowolne, jednak brak podania danych koniecznych do udzielenia odpowiedzi, uniemożliwi jej udzielenie.
Brak zgody na udostępnienie danych w związku z wejściem na teren siedziby Administratora skutkować będzie niemożnością wstępu na ten teren.
Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne.

V. Czas przetwarzania danych osobowych:
Czas przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu przetwarzania:

 • Dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania zawartych umów a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tych umów oraz przez wymagany okres przechowywania dokumentacji związanej z zawartymi umowami, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Dane przetwarzane w związku z udzielaniem odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania i wnioski oraz prowadzeniem dalszej korespondencji, jak też dane osobowe przekazane Administratorowi w trakcie rokowań / negocjacji w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, będą przetwarzane przez okres przydatności dla wzajemnych kontaktów bądź przez czas niezbędny do obrony przed roszczeniami, jeśli korespondencja dotyczy roszczeń zgłoszonych wobec Administratora.
 • Dane przetwarzane w ramach monitoringu wizyjnego w strefach publicznych siedziby Administratora mogą być przechowywane w okresie do trzech miesięcy, po czym następuje ich usunięcie, z zastrzeżeniem sytuacji wymagających prowadzenia postępowań wyjaśniających, z uwagi na zdarzenia naruszenia bezpieczeństwa osób lub mienia. W przypadku tego rodzaju wyjątkowych sytuacji, przetwarzanie danych z monitoringu będzie realizowane adekwatnie do zaistniałych okoliczności i wymogów prawa.
 • Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody, chyba że obowiązek lub prawo dalszego przetwarzania wynika z obowiązujących przepisów prawa.

VI. Odbiorcy danych osobowych:
Administrator może udostępniać dane osobowe następującym podmiotom:

 • pracownikom i współpracownikom Administratora posiadającym upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych,
 • dostawcom usług organizacyjnych i technicznych dla Administratora, w zakresie niezbędnym do ich realizacji, (w szczególności dostawcom systemów teleinformatycznych oraz monitoringu i ochrony), jak również innym podmiotom, które świadczą dla Administratora usługi niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, powierzone na podstawie odrębnych umów (np. doradcze, prawne, audytowe, ubezpieczeniowe, pocztowe i kurierskie) w zakresie koniecznym do realizacji tych usług,
 • podmiotom z grupy kapitałowej Boryszew SA.,
 • podmiotom upoważnionym z mocy prawa.

VII. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:
Administrator nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Liechtenstein).

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji:
Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również do profilowania.

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.