Zaznacz stronę

POIR 4.1.4 Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych

Tytuł projektu: Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych.

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0022/15

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

IV Oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Wartość projektu: 9 610 564,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 734 201,45 zł

Okres realizacji: 01.04.2016 – 30.06.2019

Projekt realizowany w konsorcjum z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Cele projektu:

Opracowanie nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych stosowanych w liniach 110 kV, charakteryzujących się zwiększoną efektywnością energetyczną wynikającą ze zmniejszenia strat przesyłowych w ciągach liniowych związanych z nagrzewaniem się przewodów fazowych podczas przepływu prąd roboczego.

Planowane efekty:

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji przewodów napowietrznych, które w stosunku do stosowanych obecnie tradycyjnych przewodów AFL charakteryzuje:

  • zwiększona obciążalność prądowa o około 15%
  • redukcja strat energii o około 25%
  • wyższa wytrzymałość mechaniczna o około 15%
  • mniejszą rezystancją o około 25 %

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.