Zaznacz stronę

POIR 1.1.2 Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx

Tytuł Projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx.

Numer projektu: POIR.01.01.02-00-0044/15

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

I Oś priorytetowa „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”

Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej”

Wartość projektu: 74 558 715,60 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 29 823 486,24 zł

Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.01.2021

Cele projektu:

Opracowanie w toku prac rozwojowych nowej innowacyjnej w skali świata technologii ciągłego odlewania i walcowania jednorodnej co do składu chemicznego i własności mechanicznych walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx I 7xxx do dalszych zastosowań mechanicznych.

Planowane efekty

  • Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów metodą ciągłego walcowania i odlewania
  • zmniejszenie energochłonności produkcji (gaz o 30%, energia elektryczna o 20%),
  • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń takich jak pyły, metale, chlorki, tlenki CO2, SO2, CO i NOx o 35%,
  • zmniejszenie odpadowości produkcji o 30%.

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.