Zaznacz stronę

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
od 01.11.2020r.

I. Zakres obowiązywania

1. OWS mają zastosowanie i stanowią integralną część każdej Umowy sprzedaży lub dostawy Towarów zawieranej przez NPA Skawina z podmiotami trzecimi, chyba że taka Umowa wyraźnie stanowi inaczej.
2. Przyjęcie OWS przy Zamówieniu złożonym przez danego Kupującego, uważa się za ich akceptację przez Kupującego dla wszystkich dalszych Zamówień i Umów, chyba że Umowa wyraźnie stanowi inaczej.
3. Informacje dotyczące Towarów, zamieszczone przez Sprzedawcę na stronie internetowej, w Internecie, katalogach, broszurach, ulotkach, reklamach i innych publikacjach nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, nawet jeśli zostały opatrzone ceną, lecz mają charakter jedynie informacyjny, zaś wzorce i próbki wystawiane przez Sprzedawcę mają charakter poglądowy i wystawienniczy. Podawane tak dane techniczne mogą w każdym czasie ulec zmianie, w tym z uwagi na ciągłe zmiany zachodzące w branży technicznej i technologicznej.

II. Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:
1) Kupujący –podmiot zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub dostawy Towarów;
2) Oferta – oświadczenie Sprzedawcy w którym podano co najmniej rodzaj i ilość Towaru, Cenę Towaru, termin i warunki dostawy;
3) Opakowania – bębny kablowe, szpule metalowe, palety i inne wymagane w procesie produkcyjnym;
4) Opakowania zwrotne – bębny kablowe, szpule metalowe, itp.;
5) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży;
6) Potwierdzenie Zamówienia – złożone przez Sprzedawcę do Kupującego oświadczenie o przyjęciu Zamówienia, nazywane też „OC” lub „Order Confirmation”;
7) Sprzedawca lub NPA Skawina – Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie, ul. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS 0000063824, kapitał zakładowy (opłacony w całości) 240 000 000 zł, NIP 837-000-06-34, REGON: 750010992, BDO: 000006683, która, zgodnie z art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy;
8) Towary – wszelkie wyroby objęte ofertą Sprzedawcy;
9) Umowa – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawarta pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym, na mocy której Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć/sprzedać Towary na rzecz Kupującego Towary w ilości oraz w terminie ustalonych w Umowie, a Odbiorca zobowiązuje się odebrać Towary i dokonać zapłaty ceny za Towary;
10) Zamówienie – złożone przez Kupującego do Sprzedawcy oświadczenie wyrażające wolę zawarcia Umowy.

III. Zawarcie umowy

1. Do zawarcia Umowy dochodzi w wyniku:
1) zawarcia przez Strony umowy w formie pisemnej, sporządzonej w formie osobnego dokumentu zatytułowanego „umowa”; bądź
2) złożenia przez Strony co najmniej następujących oświadczeń:
a) złożenie Kupującemu Oferty przez Sprzedawcę,
b) złożenie Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
2. Oświadczenia podane w ust. 1 pkt 2) powyżej wymagają co najmniej formy pisemnej lub dokumentowej (wiadomości e-mail).
3. Oferta złożona przez Sprzedawcę stanowi propozycję cenową dla dostawy/sprzedaży Towarów, natomiast nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz nie tworzy po stronie Sprzedawcy stanu związania w zakresie dalej idącym niż wyraźnie podano w OWS. Sprzedawca może w każdym czasie odwołać lub zmienić Ofertę.
4. Złożenie Zamówienia przez Kupującego oznacza złożenie oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedawcą umowy o treści podanej Ofertą, Zamówieniem oraz OWS. Kupujący jest związany złożonym Zamówieniem przez okres 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia doręczenia Zamówienia do Sprzedawcy.
5. Sprzedawca, jeżeli przyjmuje Zamówienie złożone przez Kupującego, składa Kupującemu Potwierdzenie Zamówienia w terminie do 5 (pięć) dni roboczych od dnia doręczenia Zamówienia. Wyłącza się możliwość milczącego dokonania przez Sprzedawcę Potwierdzenia Zamówienia.
6. Umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia przez Sprzedawcę Kupującemu Potwierdzenia Zamówienia. Umowa zostaje zawarta jedynie na warunkach określonych w Potwierdzeniu Zamówienia lub zaakceptowanej Ofercie Sprzedawcy.
7. W przypadku gdy Potwierdzenie Zamówienia zawiera zmiany względem oferty lub Zamówienia, Kupujący ma prawo wnieść uwagi do Potwierdzeni Zamówienia, z zastrzeżeniem, że uczyni to niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od daty otrzymania od Sprzedawcy Potwierdzenia Zamówienia. Brak uwag do w wyżej wskazanym terminie uważa się za przyjęcie przez Kupującego warunków Umowy bez zastrzeżeń. W przypadku wniesienia przez Kupującego zastrzeżeń, w określonym powyżej terminie, Sprzedawca uwzględni zastrzeżenia w nowej Ofercie lub Potwierdzeniu Zamówienia lub poinformuje Kupującego o odrzuceniu zastrzeżeń lub braku możliwości zawarcia umowy. Wyłącza się możliwość zwarcia umowy z uwzględnieniem zastrzeżeń Kupującego bez uprzedniej wyraźnej ich akceptacji przez Sprzedawcę. W razie wątpliwości uznaje się, że Sprzedawca odrzucił zastrzeżenia, a Umowa została zawarta na warunkach określonych przez Sprzedawcę.
8. Jakiekolwiek zapewnienia, gwarancje, przyrzeczenia lub zmiany Umowy, czy OWS składane ustnie przez pracowników Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy lub złożeniem Oferty, nie wiążą Sprzedającego. Niewiążące są również ustalenia w korespondencji e-mail, które nie zostały przedstawione w Potwierdzeniu Zamówienia lub ofercie Sprzedawcy.

IV. Cena

1. Cena za Towary jest każdorazowo ceną netto i nie uwzględnia jakichkolwiek opłat celnych, podatków ani innych ciężarów finansowych nałożonych na Towary przez prawo. Do ustalonej jw. ceny doliczony zostanie podatek VAT w stawce wynikającej z przepisów prawa, o ile będzie należny.
2. Cena jest stała w okresie trwania Umowy, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Jeżeli przepisy prawa podatkowego wymają przedstawienia od Kupującego certyfikatu rezydencji podatkowej, a Kupujący takiego certyfikatu nie dostarczy Sprzedawcy, wówczas Sprzedawca jest uprawniony do podwyższenia ceny za Towar o kwotę podatku u źródła, który Sprzedawca będzie zobowiązany odprowadzić.

V. Warunki płatności

1. Cena za Towary jest płatna według iloczynu ilości dostarczonych Towarów oraz ceny jednostkowej ustalonej w Potwierdzeniu Zamówienia lub ofercie Sprzedawcy.
2. Kupujący zapłaci Cenę za Towary przelewem na rachunek bankowy podany przez Sprzedawcę na fakturze VAT.
3. O ile w Umowie nie ustalono terminu zapłaty ceny, obowiązuje zasada 100% przedpłaty na co najmniej 3 dni przed terminem załadunku Towaru u Sprzedawcy, a brak zapłaty w tak ustalonym terminie upoważnia Sprzedawcę, bez uszczerbku dla dalej idących praw, do wstrzymania dostawy Towaru i realizacji już przyjętych Zamówień.; Ponadto Sprzedawca może uzależnić wykonanie dalszych Zamówień Kupującego, który zalega z jakimikolwiek płatnościami lub opłaca faktury nieterminowo, od wpłaty zaliczki na poczet nowego Zamówienia lub uregulowania wszystkich dotychczas powstałych zaległości.
4. Jeżeli w Umowie ustalono odroczony termin zapłaty ceny, dostawy będą realizowane w ramach limitu zobowiązań Kupującego przyznanego przez ubezpieczyciela/faktora Sprzedawcy. Sprzedawca może zmienić tak przyznany limitu w razie, gdy ubezpieczyciel/faktor Sprzedawcy anuluje limit lub obniży jego kwotę. Dla zmiany limitu przez Sprzedawcę wystarczające jest przesłanie zawiadomienia w formie e-mail z podaniem aktualnego limitu, co nie wymaga aneksu do Umowy. W przypadku (i) przekroczenia przez Kupującego aktualnego limitu, lub (ii) wystąpienia okoliczności uzasadniających obawę co do płynności finansowej Kupującego, w szczególności pogorszenia jego oceny zdolności kredytowej; Sprzedawca może wstrzymać dalsze dostawy, mimo potwierdzenia ich realizacji, do momentu, wedle swego wyboru (i) uregulowania przez Odbiorcę płatności zwalniających odpowiednią część limitu, lub (ii) złożenia przez Kupującego innego zabezpieczenia, aniżeli limit zobowiązań przyznany przez ubezpieczyciela/faktora, zaakceptowanego przez Sprzedawcę, tj.: gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa, lub (iii) dokonania przez Odbiorcę przedpłaty 100% ceny za daną dostawę Towarów zgodnie z ust. 4.

VI. Dostawa

1. Dostawa Towaru każdorazowo realizowana na warunkach Incoterms 2020 (lub nowszych w razie wydania takowych).
2. Jeśli Strony nie uzgodnią inaczej w Umowie, dostawa realizowana jest wedle formuły FCA Skawina.
3. Do każdej dostawy Sprzedawca dołączać będzie atest dla Towaru będącego przedmiotem dostawy, potwierdzający zgodność Towaru ze specyfikacją. O ile Strony nie ustalą inaczej w formie e-mail, wszelkie dokumenty wraz z dostawą będą dostarczane w języku polskim.
4. Kupujący potwierdzi odbiór Towaru pieczęcią firmową i podpisem osoby upoważnionej przez Kupującego i wskazanej w Umowie, Zamówieniu lub w formie e-mail, na dokumentach przewozowych (WZ i/lub packing list i/lub list przewozowy) wraz z datą odbioru Towaru. W razie nie wskazania przez Kupującego osoby upoważnionej bądź jej nieobecności w dacie dostawy, Sprzedawca może wydać Towar osobie czynnej w miejscu dostawy, co uważane będzie za skuteczne wydanie Towaru.
5. Cena jednostkowa ustalona Umową obowiązuje dla formuły i adresu dostawy ustalonego w Umowie. Dla innej formuły i/lub adresu dostawy, konieczne jest odrębne potwierdzenie Sprzedawcy i ustalenie kosztów z takiego tytułu, co najmniej w formie e-mail.
6. O ile Strony nie ustalą inaczej, integralną część umowy stanowią Ogólne warunki obrotu bębnami/szpulami stalowymi oraz Ogólne warunki obrotu opakowaniami podane przez Sprzedawcę na stronie internetowej pod linkiem: https://www.npa.pl/do-pobrania
7. Strony dopuszczają odstępstwa ilościowe dostarczanego Towaru o +/- 3% w stosunku do ilości wynikającej dla danej dostawy wedle Umowy.
8. W przypadku dostawy na zasadach FCA miejscem dostawy jest siedziba Sprzedawcy , tj. Skawina, ul. Piłsudskiego 23, Polska; o terminie załadunku oraz danych kierowcy (imię, nazwisko, numer i seria dowodu osobistego, numer rejestracyjny pojazdu) Kupujący jest obowiązany zawiadomić Sprzedawcę w formie e-mail na co najmniej 1 (jeden) dzień roboczy przed terminem załadunku; nie dokonanie przez Kupującego zawiadomienia zgodnie z powyższym bądź nie podstawienie pojazdu w terminie załadunku bądź niezgodność danych kierowcy podanych przez Kupującego uprawnia Sprzedawcę do odmowy wydania towaru co uważane będzie za opóźnienie Kupującego w odbiorze Towaru.
9. Jeśli Towar wydawany jest w Opakowaniach zwrotnych, koszt opakowania obciąża Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo odsprzedaży Opakowań zwrotnych na zasadach określonych w obowiązujących u Sprzedawcy Ogólnych Warunkach Obrotu Bębnami Zwrotnymi, chyba że Strony ustaliły inaczej.

VII. Rękojmia za wady

1. Kupujący zobowiązany jest dokonać dokładnego sprawdzenia Towaru w chwili dostawy oraz sporządzenia wraz z przewoźnikiem odpowiedniego protokołu lub dokonania adnotacji na dokumentach przewozowych w przypadku wykrycia braków lub uszkodzeń, które mogły powstać w przewozie.
2. W razie wystąpienia wady fizycznej Towarów, Kupujący złoży Sprzedawcy reklamację jakościową w terminie do 7 dni od daty dostawy Towarów, a w przypadku wady ukrytych – w terminie do 7 dni od daty udokumentowanego wykrycia wady, jednak nie później niż w terminie do 6 miesięcy od daty dostawy Towarów.
3. Reklamacja winna zostać złożona co najmniej w formie e-mail, a także zawierać opis i dokumentację wady, wraz z dokumentacją fotograficzną oraz winna zostać złożona w terminach podanych w ust. 1-2 powyżej; pod rygorem utraty wszelkich roszczeń i uprawnień z tego tytułu, na co Kupujący wyraża zgodę.
4. Sprzedawca złoży odpowiedź na reklamację w terminie do 14 dni od daty doręczenia mu reklamacji. Wyłącza się możliwość milczącego uznania reklamacji przez Sprzedawcę. Brak odpowiedzi Sprzedawcy uważa się za odmowę uznania reklamacji.
5. W przypadku uznania reklamacji, wada zostanie usunięta przez Sprzedawcę poprzez dostarczenie brakującej ilości Towaru lub Towaru wolnego od wad, w terminie do 30 dni od daty uznania reklamacji. O ile Strony nie ustalą inaczej co najmniej w formie e-mail, w przypadku wady jakościowej Kupujący zobowiązany jest do zwrotu na rzecz Sprzedawcy Towaru dotkniętego wadami w terminie do 14 dni od daty uznania reklamacji przez Sprzedawcę. Dostawa Towaru wolnego od wad nastąpi na warunkach takich samych, jak pierwotna dostawa Towaru, chyba że Strony ustalą inaczej.
6. Złożenie reklamacji nie jest podstawą do wstrzymania dalszych dostaw Towarów przez Sprzedawcę ani do wstrzymania płatności przez Kupującego.
7. Okres rękojmi za wady Towaru wynosi sześć (6) miesięcy od daty dostawy Towarów.
8. Rękojmia nie obejmuje wad:
a) wynikłych z naruszenia przez Kupującego zasad podanych przez Sprzedawcę w Instrukcji Przechowania i Transportu Drutów Odgromowych (https://www.npa.pl/do-pobrania) lub wykorzystania Towaru niezgodnie z przeznaczeniem;
b) produktu lub towaru wykonanego przez Kupującego z zastosowaniem Towarów, nawet jeśli Towar był wadliwy, a Kupujący mógł stwierdzić wadę przed jego przetworzeniem, przy zachowaniu należytej staranności;
c) instalacji, materiałów, maszyn itp. z którymi Towar zostanie połączony, których stanie się częścią lub z którymi będzie współpracował, nawet jeśli Towar był wadliwy, a Kupujący mógł stwierdzić wadę przed jego przetworzeniem, przy zachowaniu należytej staranności
9. Postanowienia nin. punktu VII wyczerpują wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi, chyba że Sprzedawca nie wywiąże się z obowiązku usunięcia wady w sposób podany w ust. 5 powyżej.

VIII. Opóźnienie w odbiorze Towarów

1. Jeżeli Kupujący nie odbierze od Sprzedawcy Towaru w ilości ustalonej Umową, a Strony nie ustalą inaczej w formie e-mail, Sprzedawca bez uszczerbku dla dalej idących praw ma prawo do wyprodukowania i sprzedaży na rzecz Kupującego ilości Towaru brakującej do ilości ustalonej Umową oraz do obciążenia Kupującego fakturą VAT za te Towary, po cenie i z terminem płatności wynikających z Umowy.
2. Towary wyprodukowane i zafakturowane zgodnie z ust. 1 powyżej będą uważane za sprzedane na rzecz Kupującego z chwilą wystawienia przez Sprzedawcę faktury VAT wedle ust. 1 powyżej i od tej chwili stanowiące własność Kupującego.
3. W razie skorzystania przez Sprzedawcę z prawa podanego w ust. 1, Sprzedawca jest uprawniony do przechowania tych Towarów w magazynie wyrobów gotowych w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 23. Sprzedawca dostarczy Kupującemu tak przechowywane Towary na podstawie pisemnego wezwania Kupującego, po uzgodnieniu w formie e-mail terminu i miejsca dostawy oraz za obciążeniem Kupującego kosztami transportu i przechowania.
4. Za przechowanie Towaru, zgodnie z ust. 3 powyżej, Sprzedawca może żądać od Kupującego wynagrodzenia za przechowanie w stawce przyjętej przez Sprzedawcę płatnego na podstawie faktury VAT. W przypadku przechowania dłużej niż jeden miesiąc, faktura za przechowanie będzie wystawiana za każdy miesiąc przechowania Towarów. Maksymalny okres przechowania Towarów wynosi 2 miesiące od daty ich wyprodukowania przez Sprzedawcę.
5. W przypadku, gdy opóźnienie Kupującego w odebraniu Towarów względem w/w maksymalnego terminu przechowania przekracza dziesięć tygodni, Sprzedawca może odstąpić od Umowy w całości lub w części co do Towarów dotkniętych takim opóźnieniem, zaś Towary, co do których odstąpiono od Umowy, zbyć na rzecz podmiotu trzeciego, bez uszczerbku dla dalej idących praw Sprzedawcy wobec Kupującego. Zastrzeżone tak prawo odstąpienia Sprzedawca może wykonać w terminie do jednego kwartału od upływu w/w maksymalnego terminu przechowania.

IX. Kary umowne

1. Sprzedawca może żądać od Kupującego zapłaty kary umownej:
a) za opóźnienie w odbiorze Towaru, w tym odbiorze Towaru z przechowania, powstałe z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy – w stawce 0,5% wartości Towaru netto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej łącznie niż 10% tej wartości;
b) w razie odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie Kupującego bądź odstąpienia przez Kupującego od Umowy z przyczyn nie leżących po stronie Sprzedawcy – w wysokości 20% wartości netto przedmiotu Umowy.
2. Kary umowne podlegają kumulacji. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę, kary umowne naliczone przez odstąpieniem, w tym kary umowne o których mowa w ust. 1 pkt a) powyżej, pozostają w mocy, a Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia ich zapłaty.

X. Klauzula MAR i klauzula poufności

1. Kupujący:
1) przyjmuje do wiadomości, że Boryszew S.A. jest spółką publiczną, której akcje zostały dopuszczone do publicznego obrotu na rynku regulowanym, W związku z tym, na Spółce spoczywają liczne obowiązki informacyjne, w tym wynikające z rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dn. 16.04.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (dalej: „MAR”).
2) przyjmuje do wiadomości, że zawarcie Umowy lub niektóre informacje dotyczące Umowy mogą zostać uznane przez Sprzedawcę za informacje poufne w rozumieniu MAR.
3) oświadcza, że wyraża zgodę na podanie do publicznej wiadomości informacji dotyczących Umowy lub z nią związanych, jeżeli stanowi ona informację poufną lub przepisy prawa nakładają na emitenta obowiązek ujawnienia takich informacji. Kupujący oświadcza również, że jest świadom, iż wykorzystywanie lub usiłowanie wykorzystywanie informacji poufnych, rekomendowanie innej osobie lub nakładanie jej do wykorzystywania tych informacji lub bezprawne ujawnienie informacji poufnych, jest zabronione i może skutkować odpowiedzialnością karną przewidzianą w przepisach art. 180-182 ustawy z dn. 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Informacje Poufne oznaczają tajemnicę przedsiębiorstwa, a także informacje, dokumenty, dane, materiały itp. dotyczące Sprzedawcy, w tym jego klientów, kontrahentów, podmiotów powiązanych, uzyskane przez Kupującego w dowolnej formie (ustnej, pisemnej lub elektronicznej) w toku negocjacji lub w związku z realizacją Umowy. W razie wątpliwości domniemuje się, że dana informacja stanowi Informację Poufną.
3. Kupujący jest zobowiązany do zachowania Informacji Poufnych w bezwzględnej tajemnicy, w szczególności jest zobowiązany do niepublikowania, nieprzekazywania, nieujawniania, żadnych Informacji Poufnych, w tym również warunków Zamówienia lub Umowy..
4. Obowiązkiem zachowania tajemnicy nie są objęte Informacje Poufne:
1) publicznie dostępne, chyba że zostały one ujawnione lub stały się publicznie dostępne na skutek naruszenia OWS;
2) ujawniane w wykonaniu prawomocnego nakazu (orzeczenia, decyzji etc.), wydanego przez sąd lub inny uprawniony organ państwowy lub w wykonaniu obowiązującego przepisu prawa, w zakresie objętym takim nakazem, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Sprzedawcy o wymogu takowego ujawnienia oraz podjęcia wszelkich możliwych starań w celu ograniczenia takiego ujawnienia.
5. Kupujący ma prawo wykorzystać Informacje Poufne wyłącznie dla potrzeb należytej realizacji Umowy lub Zamówienia.
6. Informacje poufne, które zostały ujawnione, pozostają wyłączną własnością Sprzedawcy, a ich ujawnienie Kupującemu nie oznacza przyznania mu jakiegokolwiek prawa do ich rozpowszechniania czy wykorzystywania, poza granicami wskazanymi w OWS.
7. Klauzula poufności nie ogranicza prawa Kupującego do ujawnienia Informacji poufnych jego podwykonawcom i profesjonalnym doradcom, w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Umowy lub Zamówienia. W takim wypadku Kupujący zobowiązany jest do zapewnienia, że osoba otrzymująca te informacje nie ujawni ich innym osobom i będzie wykorzystywać je wyłącznie w celu prawidłowej realizacji Umowy lub Zamówienia i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność wobec Sprzedawcy.
8. Ww. obowiązek zachowania poufności jest nieograniczony w czasie, z możliwością jego wypowiedzenia przez każdą ze Stron po upływie 25 lat od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.

XI. Klauzula antykorupcyjna

1. Strony oświadczają i zobowiązują się, że przy wykonaniu Umowy:
a) będą przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego (polskiego i UE) dotyczących przeciwdziałania korupcji;
b) nie będą podżegać, inicjować lub podejmować działań polegających na obiecywaniu, proponowaniu lub wręczaniu, bezpośrednio lub pośrednio, jakiejkolwiek osobie kierującej, pracującej lub współpracującej w jakimkolwiek charakterze z drugą Stroną lub na jej rzecz, jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub na rzecz jakiejkolwiek innej osoby, w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki;
c) żadna ze Stron, jakakolwiek osoba kierująca, pracująca lub współpracująca w jakimkolwiek charakterze z drugą Stroną lub na jej rzecz, nie będzie żądać lub przyjmować bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści, lub akceptować propozycji lub obietnicy takich korzyści w zamian za działanie lub zaniechanie działania, które narusza jej obowiązki.
d) stosować się będzie do wszystkich obowiązujących Strony wymagań i regulacji wewnętrznych odnośnie standardów etycznego postępowania, przeciwdziałania korupcji, zgodnego z prawem rozliczania transakcji, kosztów i wydatków, konfliktu interesów, wręczania i przyjmowania upominków oraz anonimowego zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości.
2. Kupujący zobowiązuje się do przestrzegania Kodeksu postępowania dla partnerów biznesowych Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, który znajduje się pod linkiem: https://www.npa.pl/do-pobrania
3. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenie Umowy w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy druga Strona lub jakakolwiek osoba kierująca, pracująca lub współpracująca w jakimkolwiek charakterze z drugą Stroną lub na jej rzecz, nieprzestrzegania postanowień nin. pkt XI lub dopuszcza się korupcji.
4. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o podjęciu współpracy z jednym z krajów lub terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową. Postanowienie ust. 4 stosuje się odpowiednio.

XII. Odstąpienie od umowy

a.i.1.a.i.1. Kupujący może odstąpić od Umowy, wyłącznie w części niewykonanej, ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Sprzedawca uchybi terminom dla dostawy Towarów wynikającemu z Umowy i OWS o ponad dwa miesiące
a.i.1.a.i.2. Sprzedawca może odstąpić od Umowy w części niewykonanej ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Kupujący uchybi terminowi płatności na rzecz Sprzedawcy wynikającemu z Umowy i OWS o ponad jeden 14 dni.
a.i.1.a.i.3. Do wykonania prawa odstąpienia, bez względu na podstawę, konieczne jest uprzednie wystosowanie wezwania co najmniej w formie e-mail oraz wyznaczenie terminu dodatkowego, nie krótszego aniżeli 7 dni.

XIII. Siła wyższa

Strona nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niewywiązania się z zobowiązań wynikających z Umowy, jeżeli było to spowodowane przyczynami od niego niezależnymi, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub Potwierdzenia Zamówienia, a których nie można było uniknąć (siła wyższa). Pod siła wyższą Strony rozumieją przede wszystkim, lecz nie tylko, zakłócenia w produkcji lub  transporcie Towarów spowodowane przez strajki, awarie fabryki lub urządzeń, wypadki, zagrożenie lokalne lub narodowe, spory handlowe, powodzie, pożary, trzęsienia ziemi, epidemie itp. Strona dotknięta siłą wyższą zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę o czasie wystąpienia siły wyższej, przyczynach wystąpienia, przewidywanym zakończeniu, pod rygorem utraty prawa do późniejszego powoływania się na taką okoliczność. W powyższym przypadku Strony przewidują możliwość wydłużenia terminu realizacji Umowy o tyle dni o ile obiektywnie nie było możliwości realizacji Umowy. Za działanie siły wyższej strony rozumieją również skutki epidemii COVID-19 oraz działania organów administracji państwowej z nią związanych.

XIV. Dane Osobowe

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), udostępnionych Kupującemu przez Sprzedawcę w związku z zawieranym Zamówieniem lub Umową jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje na temat celów, podstaw prawnych oraz zasad przetwarzania danych osobowych przez NPA Skawina, w tym informacje dot. odbiorców danych osobowych, czasu przechowywania danych, uprawnień osób, których dane dotyczą znajdują się na stronie internetowej https://www.npa.pl/rodo. Kupujący potwierdza zapoznanie się z w/wym. informacjami o przetwarzaniu danych osobowych, jak również przekaże osobom wyznaczonym do wzajemnych kontaktów i współpracy przy realizacji Zamówienia lub Umowy informację o możliwości zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Oddział NPA Skawina w sposób określony jw.

XV. Postanowienia końcowe

1. W przypadku nieważności lub nieskuteczności jakiegokolwiek postanowienia OWS, Umowy lub potwierdzenia Zamówienia, OWS, Umowa lub potwierdzenie Zamówienia pozostaje w mocy, a takie nieważne lub bezskuteczne postanowienie uważane będzie za niezastrzeżone i zastąpione obowiązującym przepisem prawa.
2. Nieskorzystanie przez Sprzedawcę z uprawnienia danego mu OWS, Umową, potwierdzeniem Zamówieniu bądź na mocy przepisu prawa nie będzie uważane za zrzeczenie się przez Sprzedawcę tego uprawnienia.
3. W przypadku zmian własnościowych Sprzedawcy Umowa obejmuje następców prawnych Sprzedawcy. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Sprzedawcy, prawa i obowiązki wynikające z Zamówienia lub Umowy przechodzą na nabywcę, na co Kupujący wyraża zgodę i co nie wymaga aneksu do Umowy.
4. Odpowiedzialność Sprzedawcy za opóźnienie w dostawie Towaru oraz za wady Towaru jest ograniczona jest do ceny netto Towaru dotkniętego takim opóźnieniem i/lub wadą i nie obejmuje utraconych korzyści, chyba że szkodę wyrządzono z winy umyślnej.
5. Kary umowne zastrzeżone OWS nie wyłączają prawa Sprzedawcy do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.
6. Do Umowy nie mają zastosowania postanowienia stosowanych przez Kupującego wzorców umów, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów czy też regulaminów.
7. Ilekroć OWS zastrzega formę e-mail lub formę pisemna, jest to forma zastrzeżona pod rygorem nieważności.
8. W sprawach nieuregulowanych OWS, Umową i Zamówieniem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r.
9. Spory wynikłe w związku z OWS, Umową lub czynnościami dokonanymi w ich ramach będą rozstrzygane przez polski Sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy – tj. siedziby Oddziału Nowoczesne Produktu Aluminiowe Skawina, ul. J. Piłsudskiego 23, 32-050 Skawina.
10. OWS zamieszczone są na stronie internetowej Sprzedawcy www.npa.pl.OWS wchodzą w życie z dniem podanym w nagłówku i mają zastosowanie do Zamówień złożonych po tej dacie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian OWS w dowolnym czasie, przez opublikowanie zmian lub aktualnej wersji OWS na ww. stronie internetowej. W przypadku zmian OWS po złożeniu Zamówienia, zastosowanie znajdują OWS w brzmieniu z daty złożenia Zamówienia. Kupujący składając Zamówienie oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść OWS ze wszelkimi zmianami opublikowanymi w powyższy sposób do momentu złożenia Zamówienia.
11. OWS sporządzono w wersjach językowych polskiej i angielskiej. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między tymi wersjami, pierwszeństwo przysługuje wersji w języku polskim.

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.