Zaznacz stronę

Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
6.02.2018

I. Zakres obowiązywania

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów zawieranych przez Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z Kupującymi (Nabywcami) towarów w obrocie krajowym.

2. Niniejsze warunki wiążą Kupującego, jeżeli zostaną dostarczone Kupującemu przed zawarciem Umowy. Na wniosek Kupującego Warunki mogą być dostarczone w wersji elektronicznej.

3. Niniejsze Warunki stanowią integralną część każdej Umowy zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującymi.

4. W przypadku, gdy Sprzedawca pozostaje z Kupującym w stałych stosunkach gospodarczych, przyjęcie Warunków przy pierwszym Zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich kolejnych (dalszych) Zamówień i Umów. Przyjęte w tym trybie Warunki stosuje się do czasu ich zmiany lub uchylenia, o którym to fakcie Sprzedawca informuje Kupującego.

II. Definicje

Użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży określenia oznaczają:

1. Sprzedawca – Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina,

2. Kupujący – każdy podmiot, niezależnie od formy organizacyjnoprawnej, nie będący konsumentem, zawierający ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub dostawy towarów.

3. Zamówienie – oświadczenie złożone w imieniu Kupującego przez osobą do tego uprawnioną, skierowane do Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina i wyrażające wolę zawarcia umowy sprzedaży (nabycia) towarów.

4. Umowa – umowa sprzedaży lub umowa dostawy zawierana na podstawie zamówienia złożonego przez Kupującego.

5. Towary – wszelkie wyroby objęte ofertą Sprzedawcy.

6. Opakowania – bębny kablowe, szpule metalowe, palety i inne wymagane w procesie produkcyjnym.

7. Opakowania zwrotne – bębny kablowe i szpule metalowe

8. Rękojmia – odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne sprzedanych towarów.

9. Wada fizyczna towaru – zmniejszenie wartości lub użyteczności towaru ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia towaru, a także brak właściwości towaru, o istnieniu których Sprzedawca zapewniał Kupującego, oraz wydanie towaru w stanie niezupełnym.

10. Wada prawna towaru – istnieje wtedy, gdy sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej, albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. nowoczesne produkty aluminiowe.

III. Zawarcie umowy

1. Informacje, cenniki oraz inne materiały reklamowe i handlowe skierowane do nieoznaczonego odbiorcy nie stanowią oferty, lecz jedynie zaproszenie do negocjacji.

2. Pismo skierowane do indywidualnego odbiorcy, wskazujące ilość towaru, którą Sprzedawca może dostarczyć w ramach danej umowy , termin, cenę i warunki dostawy, jest ofertą wyrażającą wolę zawarcia umowy z adresatem oferty. Oferta może być przyjęta wyłącznie bez zastrzeżeń. Nie złożenie zamówienia w terminie związania ofertą powoduje jej wygaśnięcie.

3. Umowa zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę Zamówienia złożonego przez Kupującego. Potwierdzenia Zamówienia Sprzedawca dokonuje w formie pisemnej przesyłając Kupującemu stosowne oświadczenie listem poleconym lub przesyłką kurierską Za zachowanie formy pisemnej uważa się także złożenie Zamówienia i potwierdzenie jego przyjęcia do realizacji za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie jest równoznaczne z akceptacją niniejszych Warunków.

4. Sprzedawca powinien potwierdzić Zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Brak odpowiedzi Sprzedawcy na złożone Zamówienie nie może być uznane za jego przyjęcie. W takim przypadku, z upływem powyższego terminu, Zamówienie przestaje wiązać, chyba że przed jego upływem – pomimo braku potwierdzenia- Sprzedawca przystąpił do jego realizacji.

5. Zamówiona przez Kupującego ilość towaru, określona w Zamówieniu i potwierdzona przez Sprzedawcę, jest wiążąca.

6. Każda zmiana zarówno ilości towaru, jak i terminu jego odbioru, wymaga każdorazowo zgody Sprzedawcy.

IV Cena

1. Dla rozliczeń między Stronami, jako wiążące, przyjmuje się ceny określone w potwierdzonym Zamówieniu.

2. Do tak ustalonych cen doliczony zostaje podatek VAT w stawce wynikającej z przepisów prawa. V Warunki płatności 1. Rozliczenia między Stronami następują na podstawie faktur VAT. 2. Płatności należności wynikających z faktur VAT Kupujący dokonuje przelewem, na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy, w terminie wskazanym w fakturze VAT. Dniem zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

3. Za opóźnienie w zapłacie Sprzedawca nalicza odsetki umowne w wysokości podwójnej stopy odsetek ustawowych.

4. Sprzedawca ma prawo bez zgody Kupującego przenieść wierzytelność wynikającą z Umowy na osobę trzecią.

5. Sprzedawca ma prawo także do dokonywania potrąceń swoich wierzytelności w stosunku do Kupującego z wierzytelnościami Kupującego wobec Sprzedawcy.

VI Realizacja dostaw nowoczesne produkty aluminiowe

1. Sprzedawca zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przechodzi na Kupującego po zapłacie pełnej jego wartości.

2. Jeśli Strony nie uzgodnią inaczej, ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi ze Sprzedawcy na Kupującego w chwili jego wydania z magazynu Sprzedawcy. Wydanie następuje na podstawie dokumentu wz.

3. Jeśli towar wydawany jest w opakowaniach zwrotnych, koszt opakowania obciąża Kupującego. Kupującemu przysługuje prawo odsprzedaży opakowań zwrotnych na zasadach określonych w obowiązujących u Sprzedawcy Ogólnych Warunkach Obrotu Opakowaniami.

4. W przypadku, gdy Kupujący nie zgłosi się po odbiór zamówionego towaru, Sprzedawca wystawia fakturę VAT potwierdzającą dokonanie sprzedaży i przesyła ją Kupującemu, a towar pozostawia na okres 7 dni w magazynie do dyspozycji Kupującego.

5. Sprzedawca może wstrzymać się, bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, z realizacją kolejnej dostawy towaru wynikającej z potwierdzonego zamówienia, jeżeli Kupujący opóźni się z płatnościami za już zrealizowaną dostawę. Wznowienie dostaw następuje po pełnym uregulowaniu zadłużenia.

VII Rękojmia za wady

1. Kupujący jest uprawniony do wystąpienia z roszczeniami z tytułu rękojmi za wady wówczas, gdy uczynił zadość obowiązkowi niezwłocznego zbadania towaru oraz obowiązkowi zawiadomienia o dostrzeżonych wadach, zgodnie z przepisami prawa i/lub niniejszymi Ogólnymi Warunkami.

2. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi następuje w przypadku, gdy Kupujący nie zawiadomi Sprzedawcy na piśmie, przesyłką poleconą ,o wadzie w ciągu 7 dni od daty wydania towaru, a w przypadku wad ukrytych w ciągu 7 dni od daty jej ujawnienia.

3. W zawiadomieniu (reklamacji) Kupujący zobowiązany jest szczegółowo opisać okoliczności ujawnienia wady i jej rodzaj.

4. Sprzedawca, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wadzie, zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację i powiadomić pisemnie Kupującego o sposobie jej załatwienia.

5. W przypadku uznania reklamacji, wszelkie niezbędne koszty związane z usunięciem wady lub wymianą towaru wadliwego na wolny od wad ponosi Sprzedawca, chyba że w trakcie procesu reklamacyjnego Strony uzgodnią inaczej.

6. Okres rękojmi wynosi 6 miesięcy od daty wydania towaru. Po upływie tego terminu odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tego tytułu wygasa.

7. Roszczenia z tytułu rękojmi nie mogą być przez Kupującego przenoszone na osoby trzecie.

VIII Kary umowne

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy zawartej na podstawie niniejszych Warunków w formie kar umownych.

2. Kupujący zapłaci Sprzedawcy karę umowną: a) za opóźnienie w odbiorze towaru powstałe z przyczyn nie obciążających Sprzedawcy w wysokości 0,5% wartości towaru za każdy dzień opóźnienia, b) w razie odstąpienia Sprzedawcy od Umowy zawartej na podstawie niniejszych Warunków w wysokości 20 % wartości przedmiotu Umowy.

3. Sprzedawca zapłaci Kupującemu karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu Umowy w razie odstąpienia Kupującego od umowy z przyczyn obciążających Sprzedawcę. nowoczesne produkty aluminiowe

4. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody Sprzedawcy przysługiwać będzie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych.

IX Poufność

1. W trakcie trwania Umowy, jak i po jej rozwiązaniu (wygaśnięciu) Kupujący oraz osoby, którymi posłuży się przy jej wykonywaniu, zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim jakichkolwiek informacji, które otrzymał od Sprzedawcy w związku z wykonywaniem Umowy („informacje poufne”).

2. Informacje poufne przekazane Kupującemu stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy, a Kupujący jest uprawniony do ich wykorzystania wyłącznie w celu wykonania Umowy.

3. Kupujący zobowiązuje się do dołożenia najwyższej staranności w zakresie związanym z nieudostępnianiem informacji poufnych uzyskanych od Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy ujawnienie takich informacji następuje w wykonaniu obowiązku prawnego, o czym Kupujący każdorazowo poinformuje Sprzedawcę, wskazując zakres informacji udostępnionych w tym trybie.

4. Naruszenie obowiązku poufności rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą Kupującego.

X Odstąpienie od umowy

1. Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w całości lub w części w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Kupującego.

2. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa powyżej, może być realizowane bez dodatkowego wezwania oraz wyznaczania Kupującemu dodatkowego terminu do wykonania Umowy.

3. Powyższe postanowienia nie uchybiają innym uprawnieniom przysługującym Sprzedawcy w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy przez Kupującego.

XI Rozstrzyganie sporów

Wszystkie spory powstałe w związku z interpretacją, stosowaniem i wykonaniem Umów zawartych na podstawie niniejszych Warunków, a których to sporów Strony nie mogą rozwiązać w sposób polubowny, zostaną poddane rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII Wyłączenie stosowania wzorców umów Kupującego

Do Umowy zawartej w trybie pkt III Ogólnych Warunków Sprzedaży nie mają zastosowania postanowienia stosowanych przez Kupującego wzorców umów, w szczególności ogólnych warunków umów, wzorów umów czy też regulaminów.

Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 837 000 06 34
KRS 0000063824
REGON 750010992-00108
NR BDO 000006683

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina z siedzibą w Skawinie.