Zaznacz stronę

Kodeks postępowania dla partnerów biznesowych

KODEKS POSTĘPOWANIA DLA PARTNERÓW BIZNESOWYCH
Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina
15.10.2019

Kodeks postępowania dla Partnerów Biznesowych Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina (dalej: „Kodeks” i „NPA Skawina”) obejmuje zbiór standardów stosowanych przez NPA Skawina, których przestrzegania NPA Skawina oczekuje również od swoich Partnerów Biznesowych. Przez Partnerów Biznesowych w rozumieniu Kodeksu rozumie się wszystkie osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, pozostające z NPA Skawina w relacji biznesowej, w szczególności dostawców, usługodawców, wykonawców, konsultantów, doradców, agentów, instytucje finansowe itp. Jako część grupy kapitałowej BORYSZEW S.A., NPA Skawina kieruje się wartościami: zaufanie – kompetencje – rozwój. Realizację celów ekonomicznych łączymy z realizacją celów społecznych i środowiskowych. Oczekujemy, że współpraca z naszymi Partnerami Biznesowymi oparta będzie na odpowiedzialności, uczciwości, przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawa, praw człowieka, zasad etyki oraz wymogów ochrony środowiska.

I. PRAWA CZŁOWIEKA I STANDARDY PRACY

NPA Skawina oczekuje od Partnerów Biznesowych przestrzegania powszechnie uznanych praw człowieka oraz poszanowania praw i godności pracowników, w szczególności poprzez stosowanie następujących zasad:

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników: zapewnienie pracownikom bezpiecznych warunków pracy, ochrona zdrowia pracowników oraz podejmowanie działań mających na celu wyeliminowanie zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników.

Zakaz dyskryminacji i równość szans: zapewnienie niedyskryminacji pracowników i równości szans, w szczególności bez względu na płeć, rasę, narodowość, religię, światopogląd, niepełnosprawność, wiek, stan zdrowia czy przekonania polityczne.

Zakaz zatrudniania dzieci i stosowania pracy przymusowej: niestosowanie żadnych form pracy przymusowej, jak również przemocy lub zastraszania, niekorzystanie z pracy dzieci w żadnej formie.

Wolność zrzeszania się: respektowanie prawa pracowników do zrzeszania się.

II. POLITYKA ANTYKORUPCYJNA I PRZECIWDZIAŁANIE NADUŻYCIOM

NPA Skawina oczekuje od Partnerów Biznesowych prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującym prawem, w sposób odpowiedzialny i uczciwy, w szczególności poprzez stosowanie następujących zasad:

Uczciwa Konkurencja: niestosowanie działań i mechanizmów stanowiących nieuczciwą konkurencję, nieuczciwe praktyki rynkowe lub ograniczających konkurencję w nieuczciwy sposób (np. zmowy cenowe), stosowanie uczciwych i przejrzystych praktyk biznesowych.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: nieangażowanie się w działania związane z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

Zakaz korupcji: powstrzymanie się od wszelkiego rodzaju działań o charakterze korupcyjnym (łapownictwo, handel wpływami itp.), w tym od oferowania, przyjmowania bezpośrednio lub pośrednio jakichkolwiek nienależnych korzyści, w zamian za określone zachowanie bądź pośredniczenia w takich działaniach.

Legalność źródeł zaopatrzenia: korzystanie z legalnych źródeł zapatrzenia, w szczególności nienabywanie towarów lub usług mogących służyć finansowaniu konfliktów zbrojnych bądź ze źródeł dopuszczających się lub podejrzewanych o naruszenia praw człowieka.

III. OCHRONA ŚRODOWISKA

Poszanowanie środowiska naturalnego jest jednym z priorytetów NPA Skawina. Od naszych Partnerów Biznesowych oczekujemy świadomego i odpowiedzialnego postępowania w obszarze ochrony środowiska, w szczególności poprzez stosowanie następujących zasad:

Wspieranie ochrony środowiska: przestrzeganie obowiązujących standardów ochrony środowiska oraz efektywne i oszczędnie gospodarowanie zasobami naturalnymi i mediami energetycznymi, zaś w przypadku prowadzenia działalności w sposób znaczący oddziałującej na środowisko – przyjęcie i stosowanie adekwatnego systemu zarządzania środowiskowego.

Gospodarka odpadami: prowadzenie bezpiecznej i racjonalnej gospodarki odpadami oraz podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia ilości odpadów, zapobieganie zanieczyszczeniom oraz minimalizowanie emisji zanieczyszczeń.

NPA Skawina Sp. z o.o.
32-050 Skawina
ul. Piłsudskiego 23

tel. +48 12 2760 802
tel. +48 12 2760 808
fax. +48 12 2760 888
e-mail: info@npa.pl

NIP 9442277476
KRS 0000983019
REGON 522618078
NR BDO 000580826

Wszelkie autorskie prawa majątkowe zastrzeżone na rzecz NPA Skawina Sp. z o.o.