Projekty NPA Skawina

Tytuł projektu: Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx

Numer projektu: POIR.01.01.02-00-0044/15

 

05.07.2017 

Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie ogłosi nowe Postępowanie na ten sam przedmiot zamówienia. Szczegóły w załączniku zawiadomienie o unieważnieniu.

 

*****************************

Informujemy o rozpoczęciu procedury wyboru dostawców linii demonstracyjnej przeznaczonej do procesu ciągłego odlewania i walcowania walcówek z aluminium i stopów aluminium.

Lokalizacja ogłoszenia zamieszczonego w Bazie konkurencyjności znajduje się pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1033127

 

Informacja  z dnia 14.06.2017:

Zamawiający dokonuje modyfikacji Punktu XIV. "Umowa", ustępu 1. SIWZ poprzez wykreślenie akapitu trzeciego o treści:

 

"Do niniejszego zapytania ofertowego na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl oraz na stronie http://www.npa.pl/projekty.html Zamawiający dołączy wymagane kluczowe warunki umowy w formie załącznika." 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z ust. 1, akapitem pierwszym ww. Punktu  SIWZ szczegółowe postanowienia umowy wykraczające poza treść oferty i SIWZ będą  przedmiotem negocjacji z wybranym Wykonawcą (z zachowaniem zgodności z SIWZ).

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

***********************************************************

 

We would like to inform you that we have started the process of selecting the demonstration line suppliers for the continuous casting and rolling of aluminum and aluminum alloy wire rods.

The location of the publication placed on the Competitiveness Database can be found at: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1033127

 

 Information of 14.06.2017

The Ordering Party modified the Point XIV. "Agreement", paragraph 1. of the Terms of Reference by deleting the third paragraph, with the following wording:

"The    Ordering    Party    shall    attach    to    this request    for    bids    published    on https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl and on http://www.npa.pl/projekty.html
the required key terms and conditions in a form of an an attachment"

At the same time, the  Ordering Party  clarifies that, 1, the first paragraph of the aforementioned Detailed Terms of Reference is out of the content of the tender and the TOR and will be negotiated with the selected Contractor (in compliance with the Terms of Reference).

 

We kindly invite you to submit your offers.