Projekty NPA Skawina

Tytuł projektu: Ograniczenie strat przesyłowych w elektroenergetycznych liniach dystrybucyjnych 110 kV poprzez opracowanie innowacyjnych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych oraz technologii produkcji niskostratnych przewodów napowietrznych.

 

Numer projektu: POIR.04.01.04-00-0022/15           

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020

IV Oś priorytetowa: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego”

Działanie 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”

Poddziałanie 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”

Wartość projektu: 9 610 564,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 4 734 201,45 zł

Okres realizacji: 01.04.2016 – 31.03.2018

 

Projekt realizowany w konsorcjum z Instytutem Metali Nieżelaznych w Gliwicach

Cele projektu:

Opracowanie nowych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych napowietrznych przewodów elektroenergetycznych stosowanych w liniach 110 kV, charakteryzujących się zwiększoną efektywnością energetyczną wynikającą ze zmniejszenia strat przesyłowych w ciągach liniowych związanych z nagrzewaniem się przewodów fazowych podczas przepływu prąd roboczego.

Planowane efekty:

Opracowanie i wdrożenie technologii produkcji przewodów napowietrznych, które  w stosunku do stosowanych obecnie tradycyjnych przewodów AFL charakteryzuje:

  • zwiększona obciążalność prądowa o około 15%
  • redukcja strat energii o około 25%
  • wyższa wytrzymałość mechaniczna o około 15%
  • mniejszą rezystancją o  około 25 %