Projekty NPA Skawina

Tytuł projektu: „ Zwiększenie efektywności sieci energetycznych poprzez opracowanie innowacyjnych stopów aluminium do produkcji przewodów napowietrznych ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013.

Priorytet 1.Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.4 Wsparcie projektów celowych .Nr POIG .01.04.00-12-301/13

Całkowita wartość wydatków na realizację projektu(PLN): 6 156 333,11
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych (PLN): 5 126 540,54
Wartość dofinansowania (PLN): 2 811 965,30

Okres realizacji: 01.07.2014 – 31.12.2015

Ideą projektu jest osiągnięcie skokowego postępu w dziedzinie technologii i materiałoznawstwa, który pozwoli dostarczyć na rynek innowacyjne i nowoczesne stopy aluminium, znacznie przewyższające obecną ofertę rynkową w Europie.

Kompleksowa analiza materiałów dostępnych na rynku energetycznym wykazała brak obecności materiałów spełniających coraz wyższe wymagania stawiane przewodom napowietrznym. Celem projektu jest opracowanie składu chemicznego, parametrów techniczno-technologicznych oraz kompletnej technologii wytwarzania materiałów wsadowych do procesu ciągnienia, które spełnią określone wymagania mechaniczno-elektryczne i pozwolą na podniesienie obciążalności prądowej linii przesyłowych.

Cel projektu zostanie osiągnięty we współpracy z Wydziałem Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej.